เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

คณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมผลงาน)

ชื่อส่วนงาน: คณะเภสัชศาสตร์
โทร.: 0-2354-3748, หรือ 098-949-2954
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ: 40 คน
เกณฑ์การรับสมัคร (คลิก )

คณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน)

ชื่อส่วนงาน: คณะเภสัชศาสตร์
โทร.: 0-2354-3748, หรือ 098-949-2954
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ: - คน

คณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2 โควตา)

ชื่อส่วนงาน: คณะเภสัชศาสตร์
โทร.: 0-2354-3748, หรือ 098-949-2954
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ: 35 คน

คณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 กสพท.)

ชื่อส่วนงาน: คณะเภสัชศาสตร์
โทร.: 0-2354-3748, หรือ 098-949-2954
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ: 70 คน

คณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน)

ชื่อส่วนงาน: คณะเภสัชศาสตร์
โทร.: 0-2354-3748, หรือ 098-949-2954
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน

คณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 4 Direct Admission)

ชื่อส่วนงาน: คณะเภสัชศาสตร์
โทร.: 0-2354-3748, หรือ 098-949-2954
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ: 9 คน