เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

หน้าหลัก เกณฑ์การรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ 1)

ชื่อส่วนงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.: 02-201-2010
หลักสูตร: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
เกณฑ์:
1. วุฒิการศึกษา : ม.6
• กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
• หากกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ/ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมกัน ดังนี้
(จํานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1) วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
2) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หมายเหตุ
1) สําหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะต้องนําหลักสูตรและ/หรือสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสํานักวิชาการ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
2) สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการรับบุคคลเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ ทปอ.
3. ค่าตรวจร่างกาย : ประมาณ 1,600 บาท ต้องตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น
4. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร online
4.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค
4.5 คณะกรรมการฯดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา
4.5.1 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร คิดเป็นร้อยละ 50
1) TOEFL: CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ PBT (paper-based) คะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ IBT (internet-based test) คะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป หรือ
2) IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ
3) TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
4) TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
5) CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
4.5.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 50 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้
1) รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ (รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ร้อยละ 20
2) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 20
3) การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ร้อยละ 10
ทั้งนี้คะแนนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้หากไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
5.2 น้ำหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งนี้หากไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
5.3 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2. ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
8) มีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
     รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุนแรงและการดําเนินโรค/อาการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และวิธีการตรวจวินิจฉัย และเกณฑ์ในการพิจารณาจะกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครสามารถขอรับข้อมูลได้จาก สอท.
     หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 5.1 – 5.3 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ตาม
     คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร การคัดเลือกของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การประกาศผลการคัดเลือก : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
1) สอบสัมภาษณ์: ผ่าน
2) ตรวจร่างกาย: ผ่าน
หมายเหตุ ผลการตรวจร่างกายมีอายุ 6 เดือน
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้ :
หลังจบการศึกษา เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) และในสถาบันการศึกษา พยาบาล พยาบาลประจําโรงเรียน/ สถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ อาจารย์ พยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ 2)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย
ชื่อส่วนงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.: 02-201-2010
หลักสูตร: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ: 116 คน
เกณฑ์:
1. วุฒิการศึกษา :
ม.6 อื่น ๆ โปรดระบุ
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หากกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. แผนการศึกษา :
วิทย์-คณิต อื่น ๆ โปรดระบุ
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ/ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมกัน ดังนี้ (จํานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1) วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
2) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หมายเหตุ
1) สําหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะต้องนําหลักสูตรและ/หรือสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสํานักวิชาการ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
2) สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการรับบุคคลเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
3. การสอบ
3.1 จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ (ใช้ข้อสอบรับตรงร่วมของ สทศ.)
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิต1 คณิต2 อังกฤษ ไทย สังคม
≥20 ≥20 ≥20 - ≥20 - ≥30 ≥20 ≥20
3.2 ใช้ผลวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน (ยื่นพร้อมใบสมัคร)
3.3 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 70%
4. ค่าสอบสัมภาษณ์ : ไม่มี
ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,600 บาท ต้องตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น
5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้หากไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
5.2 น้ำหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งนี้หากไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
5.3 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2. ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
8) มีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
     รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุนแรงและการดําเนินโรค/อาการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และวิธีการตรวจวินิจฉัย และเกณฑ์ในการพิจารณาจะกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ
     คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร การคัดเลือกของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
     หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 5.1 – 5.3 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ตาม
6. การประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
1) สอบสัมภาษณ์: ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 70%
2) ตรวจร่างกาย: ผ่าน
หมายเหตุ ผลการตรวจร่างกายมีอายุ 6 เดือน
7. ทุนการศึกษา: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ 4)

ชื่อส่วนงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.: 02-201-2010
หลักสูตร: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ: 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร (คลิก )

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ 5)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบรับตรง)