เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

หน้าหลัก เกณฑ์การรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 1 Portfolio)

ชื่อส่วนงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.: 02 201 2010
หลักสูตร: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
เกณฑ์การรับสมัคร (คลิก ) แก้ไข-17-11-2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2 Quota)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 Admission 1)

ชื่อส่วนงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.: 02-201-2130
หลักสูตร: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ: 114 คน
เกณฑ์การรับสมัคร (คลิก )

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 Admission 2)

ชื่อส่วนงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.: 02-201-2130
หลักสูตร: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ: 60 คน
เกณฑ์การรับสมัคร (คลิก )

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ 5)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบรับตรง)