#
คณะสัตวแพทยศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1429

หลักสูตร :

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สัตวแพทยศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00610000101

จำนวนที่เปิดรับ :

3 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม. 6 หรือเทียบเท่า ม. 6

2. แผนการศึกษา : วิทย์ คณิต ยกเว้นระบบโรงเรียนนานาชาติต้องมีผลการเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) รายละเอียด ดังนี้

  3.1 ระบบโรงเรียนปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีผลการเรียนที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ≥ 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลาย ≥ 3.50 ใน 4 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ

  3.2 ระบบโรงเรียนนานาชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และต้องมีเกรด หรือผลการสอบวุฒิที่เทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Chemistry และ Mathematics หรือ Physics ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

   (1) ผลการสอบระดับ A Level ทั้ง 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า A หรือ

   (2) ผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Chemistry และ Math Level 2 หรือ Physics แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า700 คะแนน หรือ

   (3) ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 6

4. สอบสัมภาษณ์ : มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

  ค่าสอบสัมภาษณ์และพิจารณา portfolio 600 บาท

  ค่าตรวจร่างกาย 600 บาท (กรณีที่มีการตรวจเพิ่มเติม)

5. Portfolio ประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  5.1 มีผลการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   (1) TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน หรือ

   (2) IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ

   (3) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

  5.2 มีประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือรางวัลทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา

  5.3 มีหนังสือรับรอง หรือ รางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ

  5.4 มีใบรับรองการเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์ หรือ เข้าค่ายเตรียมสัตวแพทย์ ที่จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรองจากสัตวแพทยสภา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

  5.5 มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (Letter of recommendation) อย่างน้อย 2 ท่าน ถึงความเหมาะสมในการเรียนสัตวแพทย์ของผู้สมัคร

  5.6 ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว ซึ่งจะต้องแนบผลตรวจภาวะตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐมาในการสมัคร

6. มีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้

  (1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  (2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฎิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  (3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  (4) มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  (5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  (6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

  (7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อใดข้อหนึ่ง ให้แต่ละคณะ/สถาบันพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/สถาบัน ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ต้องมีครบทุกข้อ)

  7.1 เอกสารตามข้อ 5 - 6 (ที่ได้รับในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  7.2 เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหัวข้อ ฉันอยากเป็นสัตวแพทย์ ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือของผู้สมัคร


แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์