#
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
โทร. 0-2441-4297 ต่อ 203

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอก การออกกำลังกายและการกีฬา
รหัส 00612020101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.25

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500บาท ค่าทดสอบวิชาเฉพาะ 50 บาท

5. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับชิงแชมป์อาเซียน / ชิงแชมป์เอเชีย / ชิงแชมป์โลก

6. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

    6.1 ใบแสดงผลการศึกษา

    6.2 ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองที่ได้รับจากการแข่งขันตามข้อ 5 ที่ออกให้โดย กรมพลศึกษา/ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย / การกีฬาแห่งประเทศไทย / เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน


แนะนำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา