#
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
โทร. 0-2441-4297 ต่อ 203

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
สาขาวิชา : 00612020101

จำนวนที่เปิดรับ :

15 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.25

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

วิทย์ฯทั่วไป

คณิต 1

ไทย

สังคม

อังกฤษ

คะแนนรวม

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

5 วิชา รวมกัน ≥ 20%

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

7. ค่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 50 บาท

8. คุณสมบัติเฉพาะ :

    8.1 เป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งทุกระดับการแข่งขัน

    8.2 มีความสามารถพิเศษทางด้านอื่นๆ

9. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองที่ได้รับจากการแข่งขันตามข้อ 8 ที่ออกให้โดยสมาคมกีฬาจังหวัด/เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
โทร. 0-2441-4297 ต่อ 203


แนะนำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา