#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-5524, 02-419-8987

หลักสูตร :

เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชา :

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (แบบที่ 1)

จำนวนที่เปิดรับ :

รวมแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เท่ากับ 13 คน

รหัสสาขาวิชา

00601040101

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥2.75

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

คณิต 1

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

ฟิสิกส์

เคมี

สังคม

≥20%

≥20%

≥20%

≥20%

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชา

6. GAT : ≥55%

7. ใช้ PAT 2 : ≥25% หรือ PAT 6 : ≥25%

8. ค่าตรวจร่างกาย 530 บาท

9. คุณสมบัติเฉพาะ

    9.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

    9.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    9.3 ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือแขน หรือขา เป็นต้น ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปฏิบัติงานในวิชาชีพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-5524, 02-419-8987


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2