#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-5524

หลักสูตร :

เทคโนโลยีบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา 00601040101

จำนวนที่เปิดรับ :

15 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มี

4. ค่าตรวจร่างกาย 530 บาท

5. คุณสมบัติเฉพาะ

  5.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

  5.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  5.3 ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน หรือขา เป็นต้น ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปฏิบัติงานในวิชาชีพ

  5.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลงานทางศิลปะ ไม่จำกัดประเภทสื่อ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย วีดิทัศน์ ประติมากรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก) ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด หรือองค์กรใหญ่ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  6.1 เอกสารหรือ Portfolio ตามข้อ 5.4

  6.2 สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศเกียรติคุณการได้รับรางวัล

  6.3 สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศเกียรติคุณความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษ อื่น ๆ เช่น ดนตรี-นาฏศิลป์ กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน การทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น (ถ้ามี)

  6.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

  6.5 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา) / สำเนาใบรับรองการเป็น นักเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา)

  6.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ,บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

  6.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2