#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-8824

หลักสูตร :

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

หมายเหตุ

หากมีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ หรือมีผู้ที่คุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ไม่ถึงจำนวนที่เปิดรับจะนำจำนวนที่เหลือสมทบกับจำนวนที่เปิดรับในรอบที่ 4 Admission

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00 (คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม)

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบ GAT/PAT

GAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

PAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม

ใช้คะแนน PAT2 และไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 30 ของคะแนนรวม

6. ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  01 = ภาษาไทย
  02 = สังคมศึกษา
  03 = ภาษาอังกฤษ
  04 = คณิตศาสตร์
  05 = วิทยาศาสตร์
  และเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

O-NET / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

เกณฑ์ขั้นต่ำรวม (ระบุจำนวนวิชา)

01

02

03

04

05

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 35 (5 วิชา)

แต่ละวิชาร้อยละ 6 ของคะแนนรวม

7. ค่าตรวจร่างกาย : 530 บาท

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย

  8.2 มีความพร้อมของร่างกาย เนื่องจากหลักสูตรมีการศึกษารายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย จำนวน 15 หน่วยกิต ซึ่งต้องใช้ กำลังนิ้วมืออย่างมากในการเรียนนวดไทย เพื่อให้สามารถกดนวดเพื่อรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายรายในแต่ละวัน ผู้เรียนจะต้องฝึกให้นิ้วมือมีกำลังด้วยวิธีการที่เรียกว่า“ยกกระดาน” ดังนั้นสาขาวิชานี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีแขนขาผิดรูป มีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

9. การคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์และเกณฑ์การตัดสินรับเข้าศึกษา

  9.1 เมื่อสถาบันการศึกษาได้รับใบสมัคร จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จากผู้ที่ได้คะแนนรวม สูงสุดตามลำดับจากคะแนนมากไปน้อย จำนวนไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนที่เปิดรับ

  9.2 การตัดสินรับเข้าศึกษาพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด และผลการสอบสัมภาษณ์ไม่พบปัญหา

  9.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกของประธานหลักสูตรถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-8824


แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต