#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. -

หลักสูตร :

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา

ปวช.

ปวส.

ม.6

เทียบเท่า ม.6

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (เกรด)

ไม่กำหนด

วิทย์

คณิต

อังกฤษ

ไทย

สังคม

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

≥ 3.50

≥ 3.50

≥ 3.50

-

-

-

5. จำนวนวิชาสามัญที่สอบ

ไม่กำหนด

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิต 1

คณิต 2

อังกฤษ

ไทย

สังคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบ GAT / PAT

GAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

PAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

-

-

7. สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าตรวจร่างกาย : 530 บาท

8. ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์ และเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

ไม่ใช้

O-NET / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

เกณฑ์ขั้นต่ำรวม (ระบุจำนวนวิชา)

01

02

03

04

05

-

-

-

-

-

-

9. คุณสมบัติเฉพาะ

  9.1 ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย

  9.2 มีความพร้อมของร่างกาย เนื่องจากหลักสูตรมีการศึกษารายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทยจำนวน 15 หน่วยกิต ซึ่งต้องใช้ กำลังนิ้วมืออย่างมากในการเรียนนวดไทย เพื่อให้สามารถกดนวดเพื่อรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายรายในแต่ละวัน ผู้เรียนจะต้องฝึกให้นิ้วมือมีกำลังด้วยวิธีการที่เรียกว่า “ยกกระดาน” ดังนั้นสาขาวิชานี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีแขนขาผิดรูป มีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

10. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  10.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 5 ภาคเรียน

  10.2 เกียรติบัตร รางวัล หรือภาพถ่ายกิจกรรมที่แสดงถึงความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย

11. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

12. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์และเกณฑ์การตัดสินรับเข้าศึกษา (ถ้ามี โปรดระบุ)

  12.1 เมื่อสถาบันการศึกษาได้รับใบสมัคร จะคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้คะแนน GPAX สูงสุดตามลำดับจากคะแนนมากไปน้อย จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนที่เปิดรับ

  12.2 การตัดสินรับเข้าศึกษาพิจารณาผู้ที่ได้คะแนน GPAX สูงสุด ผลการประเมิน Portfolio อยู่ในระดับดี และผลการสอบสัมภาษณ์ไม่พบปัญหา

  12.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกของประธานหลักสูตรถือว่าเป็นอันสิ้นสุด


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2