#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-3441

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

กายอุปกรณ์
รหัสสาขาวิชา 00601020101

จำนวนที่เปิดรับ :

2 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

    2.1 วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต

    2.2 คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.25

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ไม่กำหนด

5. O-NET : กลุ่มสาระวิชา 03 ≥ 35% และ 5 กลุ่มรวมกัน ≥ 30%

6. GAT : ≥30%

7. PAT1 : ≥10%, PAT2 : ≥30%

8. ค่าตรวจร่างกาย 530 บาท

9. คุณสมบัติเฉพาะ

    9.1 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครจะได้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-3441


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2