#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-3441

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา 00601020101

จำนวนที่เปิดรับ :

2 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต
2. คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มี

4. ค่าตรวจร่างกาย 530 บาท

5. คุณสมบัติเฉพาะ

  5.1 ผู้สมัครเคยมีผลงาน/มีความคิดสร้างสรรค์หรือชื่นชอบในงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

  5.2 ผู้สมัครเคยหรือเข้าร่วมโครงการทางวิทยาศาสตร์

  5.3 ผู้สมัครเคยทำโครงงาน/งานวิจัย (เกี่ยวกับเรื่องคนพิการจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

  5.4 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครจะได้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  6.1 ผู้สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 1 นาที ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ใน การนำเสนอ

  6.2 แฟ้มสะสมผลงานตามข้อ 5.1/5.2/5.3


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2