#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-411-4142

หลักสูตร :

แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

แพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ – เหรียญทองระดับนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา 00601010101

จำนวนที่เปิดรับ :

4 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ 1,650 บาท

4. ค่าตรวจร่างกาย 1,800 บาท

5. คุณสมบัติเฉพาะ

  5.1 เป็นผู้ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวท.) โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ขณะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย ณ ปีที่แข่งขัน

  5.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

   5.2.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   5.2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   5.2.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   5.2.4 ความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   5.2.5 ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   5.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   5.2.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  6.1 สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ การได้รับเหรียญทอง

  6.2 บทความภาษาไทย 1 บทความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 บรรยายเรื่องราวของตนเองว่าเหตุใดจึงสนใจเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการโอลิมปิกวิชาการ - เหรียญทองระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  6.3 Portfolio ที่แสดงถึง

   6.3.1 กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน

   6.3.2 ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษ อื่นๆ เช่น การประกวดมารยาท คัดลายมือ รำไทย ดนตรีไทย เป็นต้น

   6.3.3 การทำประโยชน์เพื่อสังคม

หมายเหตุ กรณีการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการโอลิมปิกวิชาการ - เหรียญทองระดับนานาชาติ ไม่ครบตามที่กำหนด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนจำนวนไปรับนักศึกษาในโครงการโอลิมปิกวิชาการเพิ่ม จนครบ 29 คน


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2