#
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร. 02-800-2840-75 ต่อ 1215

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เวชระเบียน
รหัสสาขาวิชา 00616010101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.75

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า (%)

คณิต 1

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

≥20%

≥20%

≥20%

≥20%

≥20%

≥20%

6 วิชา ≥30%

6. O-NET : แต่ละกลุ่ม ≥20%

7. O-NET : 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ≥30%

8. GAT : ≥20%

9. PAT : PAT 2 ≥30%

10. ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โทร. 02-800-2840-75 ต่อ 1215


แนะนำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์