กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษา
ระบบ TCAS
รอบที่ 4 Admissions

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS
รอบที่ 4 Admissions

ลำดับที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

1

สมัครใช้งานระบบ TCAS ที่ Website ของ ทปอ.

ส. 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

2

สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านระบบ TCAS ที่ Website ของ ทปอ.

พฤ. 9 – อา. 19 พ.ค. 62

3

สละสิทธิ์ช่วงที่ 3 (ของผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 1 – 3)

ศ. 17 – ส. 18 พ.ค. 62

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ที่ Website ของ ทปอ.

พ. 29 พ.ค. 62

5

สอบสัมภาษณ์

ศ. 31 พ.ค. – อ. 4 มิ.ย. 62

6

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่
https://tcas.mahidol.ac.th และ Website ของ ทปอ.

ศ. 7 มิ.ย. 62

7

สละสิทธิ์ช่วงที่ 4 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบ 1-4)

ศ. 7 – ส. 8 มิ.ย. 62

8

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx

พ. 12 มิ.ย. 62

9

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)

พ. 12 – จ. 17 มิ.ย. 62

10

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

อ. 2 – จ. 8 ก.ค. 62

11

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จ. 19 ส.ค. 62

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 61