#
คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-4419820 ต่อ 1199

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา :

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
รหัสสาขาวิชา 00605050101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรสองภาษา/ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชา

≥35

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชา

7 วิชารวมกัน ≥30%

5. คุณสมบัติเฉพาะ

    5.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล "ผ่าน"

    5.2 ถ้าผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    6.1 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชน

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02 441 9817 ต่อ 1199


Materials Science and Nano Engineering