#
คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562


ชื่อส่วนงาน :

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2201 5050-52

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)

สาขาวิชา :

ชีวนวัตกรรม
รหัสสาขาวิชา 00605020101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรสองภาษา/ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ

3. GPAX 2.75

4. คุณสมบัติเฉพาะ

    4.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล "ผ่าน"

    4.2 ถ้าผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

5. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    5.1 ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

    5.2 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชน

6. รายละเอียดอื่นๆ

    6.1 (ถ้ามี) เคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน หรือค่ายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับชาติ หรือค่ายวิชาการในระดับเทียบเท่า และหลักฐาน/ ใบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการ/ กิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมช่วยเหลือสังคม


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 2