#
คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-4419820 ต่อ 1199

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00605010101

จำนวนที่เปิดรับ :

25 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.75

4. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชา

7 วิชารวมกัน ≥40%

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

6. ค่าตรวจร่างกาย

    ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยใช้แบบฟอร์ม มมวท.04

    ดาวน์โหลดที่ https://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php

    เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้นำใบ มมวท.04 มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

    7.1 ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

    7.2 ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

8. ช่องทางติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-4419820 ต่อ 1199


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 2