#
คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2201 -5340-3

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชา :

โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00605010101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลงานวิชาการของผู้สมัครที่อัพโหลดในระบบ

4. ค่าตรวจร่างกาย ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยใช้แบบฟอร์ม มมวท.04
ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php

5. คุณสมบัติเฉพาะ

  5.1 ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

  5.2 ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

  5.3 ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ โดยสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน ดังนี้

   5.3.1 ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ และได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว หรือ

   5.3.2 ผ่านการเข้าค่ายและได้รับทุนโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) หรือ

   5.3.3 ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติ / นานาชาติ หรือ

   5.3.4 ได้รับรางวัลผลงานทางโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชาติ / นานาชาติ หรือ

   5.3.5 มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับนานาชาติ หรือ

   5.3.6 ได้รับรางวัลทางวิชาการอื่น ๆ ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระบบการสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  6.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

  6.2 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร (ใช้แบบฟอร์ม มมวท.04 ใบแสดงผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php)

  6.3 หนังสือรับรองโดยครูที่ปรึกษาชั้นเรียน หรือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือ ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 1 ฉบับ (แบบฟอร์ม มมวท.01 จดหมายรับรองพฤติกรรมความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php)

  6.4 ผลงานทางวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Portfolio) ดังนี้

   6.4.1 ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน 1 ฉบับ (มมวท-03) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php

   6.4.2 หลักฐานผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ดังนี้

ตารางที่ 1 หลักฐานผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของผู้สมัคร

ประเภทผลงาน / รางวัล / กิจกรรม

เอกสารที่ต้องแนบ

ก. การอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (กรณีผ่านการอบรมค่าย 2 และ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สำเนาประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมค่าย สอวน.

ข. การเข้าค่ายและได้รับทุนโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

1. สำเนาประกาศนียบัตรค่าย
2. ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 ฉบับ (ไม่มีแบบฟอร์ม)

ค. รางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

1. สำเนาใบเกียรติบัตรที่ระบุชื่อผู้แข่งขัน ลำดับที่ได้ในการแข่งขัน และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัลในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นลำดับที่ได้และรายละเอียดการแข่งขันอย่างชัดเจน

ง. รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

1. สำเนาใบเกียรติบัตรที่ระบุชื่อผู้แข่งขัน ลำดับที่ได้ในการแข่งขัน และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัลในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นลำดับที่ได้และรายละเอียดการแข่งขันอย่างชัดเจน

จ. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

1. บทคัดย่อบทความวิชาการ 1 หน้ากระดาษ A4
2. สำเนาประกาศนียบัตร

ฉ. การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับนานาชาติ

1. บทคัดย่อบทความวิชาการ 1 หน้ากระดาษ A4
2. สำเนาประกาศนียบัตร โดยระบุประเภทการนำเสนอผลงาน (oral และ/หรือ poster)

ช. รางวัลทางวิชาการอื่นๆ ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

1. สำเนาใบเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะมีเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัคร ดังนี้

ลำดับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าน้ำหนัก (%)

1

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

2

ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (ข้อ 5.3)

80

3

ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน หรือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (มมวท-01)

10

รวม

100

7. การให้ทุนการศึกษา ผู้สมัครในโครงการ

  7.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) และ

  7.2 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ

  7.3 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และ

  7.4 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

  ที่ผ่านการคัดเลือกและมีผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1 – 30 (พิจารณารวมทุกโครงการ) จะได้รับการพิจารณาให้ "ทุนศรีตรังทอง" ทั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทุนศรีตรังทอง ดังนี้

   1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

   2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

   3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

ทุนศรีตรังทองมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ทุนศรีตรังทองไม่มีข้อผูกพันการปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด แต่ขอให้ปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี

  2. การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการทุนศรีตรังทอง มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

เงินทุนสนับสนุนโครงการศรีตรังทอง

จำนวนเงิน (บาท)

ทุนการศึกษา ปีละ

60,000 บาท

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามจ่ายจริง

ค่าหนังสือประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร

5,000 บาท (ตามจ่ายจริง)

ค่าโครงงานวิจัยตลอดหลักสูตร

ไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ตามความเหมาะสม

  3. ผู้รับทุนจะต้องต้องทำสัญญารับทุนการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลังการทำสัญญาแล้ว

  4. นักศึกษาทุนศรีตรังทอง ในระดับปริญญาตรีจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมและเกรดเฉลี่ยประจำภาคทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

  5. คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะพิจารณาให้ออกจากทุน

  6. การออกจากโครงการฯ หรือ หลุดทุนโดยไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนสองเท่าของทุนที่ได้รับ เว้นแต่คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ออกโดยไม่ชดใช้ทุน

  7. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการศรีตรังทอง และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

8. ช่องทางติดต่อสอบถาม

  งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 0 2201 5052-3

  ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050

  Facebook : https://www.facebook.com/MahidolSCED/

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 5340-3

  Facebook : https://www.facebook.com/MATHMAHIDOLU/

  Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 2