#
คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2201- 5050-52

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รหัสสาขาวิชา 00605010501

จำนวนที่เปิดรับ :

6 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

3. คุณสมบัติเฉพาะ

  3.1 เป็นนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่ศูนย์ พสวท. กับศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  3.2 เป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป จากการสอบวัดสมรรถะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จัดสอบโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สมัครสอบผ่านเว็บไซด์ http://dpst.ipst.ac.th/ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และสอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561)

4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระบบการสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ ผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะ

5. การให้ทุนการศึกษา

  5.1 ผู้สมัครในโครงการ โครงการ พสวท. เป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์สาขาขาดแคลน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับทุนดังนี้

ทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี

จำนวนเงิน (บาท)

ทุนการศึกษา

87,600 บาท/ปี

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามจ่ายจริง

ค่าหนังสือประกอบการเรียน

5,000 บาท /ปี

ค่าโครงงานวิจัยตลอดหลักสูตร

ไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ตามความเหมาะสม

* ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญารับทุนของ สสวท.

  5.2 เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท.

   5.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องการรับทุนจะต้องยินยอมให้ตัดสิทธิ์การสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกระบบกลาง (Admissions) โดย สอท.

   5.2.2 ต้องทำสัญญารับทุนการศึกษากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ละไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลังการทำสัญญาแล้ว

   5.2.3 การเรียนในโครงการฯ ในระดับปริญญาตรีจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

   5.2.4 จะต้องศึกษาให้เต็มความสามารถจนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้ที่ออกจากโครงการก่อนสำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวน 2 เท่า ของจำนวนทุนที่ได้รับ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถศึกษาได้จนจบปริญญาเอกจะต้องชดใช้ทุนหรือไม่ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการฯ

   5.2.5 ในระหว่างการรับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการ พสวท. กำหนด

   5.2.6 เมื่อจบการศึกษาให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุนภายในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนในต่างประเทศ (ไม่เกิน 10 ปี)

6. ช่องทางติดต่อสอบถาม

  งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 0 2201 5052-3

  ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050

  Facebook : https://www.facebook.com/MahidolSCED/


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 2