#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-2425

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
รหัสสาขาวิชา 00602030101

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : วิทย์ คณิต ไทย สังคม ≥ 3.00 ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

≥25

≥25

≥25

≥25

≥35

≥25

≥25

7 วิชา ≥30

7. ใช้ GAT และ PAT2 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

8. ค่าตรวจร่างกาย ประกอบด้วย

    - ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท

    - ค่าตรวจการได้ยิน 750 บาท

9. คุณสมบัติเฉพาะ

    9.1 การได้ยินปกติ

    9.2 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-201-2425


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2