#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

*** คลิกสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบ 1


ชื่อส่วนงาน :

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
โทร. 02-576-6000

หลักสูตร :

แพทยศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา 00602050101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

2. แผนการศึกษา

วิทย์-คณิต

อื่นๆ โปรดระบุ

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.50 หรือเทียบเท่า

3 ค่าสมัครสอบ 250 บาท

4 ค่าสอบสัมภาษณ์ 1,000- บาท

5 ค่าตรวจร่างกาย 1,800- บาท

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

  6.2 ต้องมี Portfolio ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

   6.2.1 ประวัติส่วนตัว

   6.2.2 ผลงานวิจัยและวิชาการรวมทั้งรางวัลที่ได้

   6.2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่นๆ

   6.2.4 มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

    - TOEFL (Internet – based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ

    - IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0

   6.2.5 มีคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    1) คะแนนผลสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้

     • ผ่านเกณฑ์ Math test ได้แก่ SAT (Math level 2) ไม่ต่ำกว่า 700

     • ผ่านเกณฑ์ Science test ดังต่อไปนี้ ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่

     - SAT subject test Biology (Molecular) (MB) ไม่ต่ำกว่า 700

     - SAT subject test (Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 700

     - SAT subject test (Physics) ไม่ต่ำกว่า 650

    2) คะแนนผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ของการสอบในปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ.2561 ครั้งใดครั้งหนึ่งที่มีผลคะแนนสอบขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions ≥ 15

   หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย

   6.2.6 จดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำชั้น หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา (Letter of recommendation)

   6.2.7 เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ โดยให้เลือกหัวข้อ 1 หัวข้อ ดังนี้

    1) ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้

    2) ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

   6.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลได้หลังจากจบ การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

   6.4 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

    6.4.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    6.4.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    6.4.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    6.4.4 ความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    6.4.5 ความผิดปกติทางการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    6.4.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของส่วนงานนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดีเมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

    6.4.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายที่ได้รับมอบหมาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    อนึ่ง สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 6.4 เมื่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พิจารณาตัดสินแล้ว ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

7. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  7.1 เอกสาร Portfolio ตามข้อ 6.2

  7.2 เอกสารแสดงผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 6.2.4 ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  7.3 เอกสารคะแนนสอบข้อเขียน ตาม ข้อ 6.2.5 ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย

8. การให้ทุน

  8.1 มีทุนการศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2