#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-1484

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
รหัสสาขาวิชา 00602040101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : วิทย์ คณิต ไทย สังคม แต่ละวิชา ≥ 3.00 ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

5. PAT 2 ≥ 30% และ GAT ≥ 20%

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

6. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

กลุ่ม 1

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

รวม

แต่ละวิชา ≥ 20

7 วิชารวมกัน ≥ 50

กลุ่ม 2

คณิต 2

วิทย์ฯ ทั่วไป

ไทย

สังคม

รวม

แต่ละวิชา ≥ 20

7 วิชารวมกัน ≥ 50

7. สอบสัมภาษณ์ : ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท

8. ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท

9. คุณสมบัติเฉพาะ

  9.1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

  9.2 ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ

  9.3 เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

  9.4 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

  9.5 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  9.6 ต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในโรงเรียน หรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

  9.7 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ แล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

  9.8 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

  9.9 มีบุคลิกภาพดี ความสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหว่าง 18-30

  9.10 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

  9.11 ไม่มีโรคแขนขาอ่อนแรง

10. การให้ทุน : ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-201-1484


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2