#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-2010

หลักสูตร :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา 00602020101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

อื่นๆ โปรดระบุ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. แผนการศึกษา

วิทย์-คณิต

อื่นๆ โปรดระบุ

หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ ไม่ ≥ 22 หน่วยกิต
2. คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต
3. ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต
(จํานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หมายเหตุ สําหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะต้องนําหลักสูตรและ/หรือสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสํานักวิชาการ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการรับบุคคลเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและทปอ.

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มี

4. ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,600 บาท ต้องตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น

5. คุณสมบัติเฉพาะ

  5.1 มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาได้

  5.2 น้ำหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งนี้หากไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

  5.3 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  6.1 คณะกรรมการฯดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา

   6.1.1 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร คิดเป็นร้อยละ 50

    1) TOEFL : CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ : PBT (paper-based) คะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ : ITP (Institutional Testing Program) คะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ : IBT (internet-based test) คะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป หรือ

    2) IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

    3) TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป หรือ

    4) TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ

    5) CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป

   6.1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 50 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้

    1) รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ (รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ร้อยละ 20

    2) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 20

    3) การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ร้อยละ 10

  ทั้งนี้คะแนนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

  6.2 สอบสัมภาษณ์ ผ่าน

  6.3 ตรวจร่างกาย ผ่าน

7 รายละเอียดอื่นๆ

  ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ สอท. กําหนดในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีคุณสมบัติทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  7.1 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย

  7.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  7.3 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามระบบ TCAS หรือโครงการอื่นๆของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้คัดเลือกสําหรับปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว เว้นแต่จะสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาดังกล่าวเสียก่อน

  7.4 ไม่เป็นผู้กระทําหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ

  7.5 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทําความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

  7.6 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  7.7 เป็นผู้มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้จนจบหลักสูตร

  7.8 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจะตั้งใจ เล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2