#
คณะเภสัชศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-2354-3749

หลักสูตร :

เภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เภสัชศาสตร์

รหัสสาขาวิชา 00603000101

จำนวนที่เปิดรับ :

120 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ไม่กำหนด

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

40

20

20

10

10

หมายเหตุ

เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา

6. O-NET 5 กลุ่มสาระวิชารวมกัน ≥60%

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

8. ค่าตรวจร่างกาย 600 บาท

คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-2354-3749


แนะนำคณะเภสัชศาสตร์


คณะเภสัชศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะเภสัชศาสตร์@มหิดล ตอน 2