#
คณะกายภาพบำบัด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะกายภาพบำบัด
โทร. 0-2441-5450 ต่อ 20204

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

กายภาพบำบัด

รหัสสาขาวิชา 00608020101

จำนวนที่เปิดรับ :

55 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

30

30

30

30

30

30

30

7 วิชารวมกัน ≥ 30

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท

    หมายเหตุ กรณีได้เข้าศึกษาจะต้องรับการตรวจร่างกายตามรายการที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยประมาณ 1,170 บาท

คณะกายภาพบำบัด โทร. 0-2441-5450 ต่อ 20204


แนะนำคณะกายภาพบำบัด