#
คณะกายภาพบำบัด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะกายภาพบำบัด
โทร. 02441 5450 ต่อ 20204

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา 00608020101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท

4. ค่าตรวจร่างกาย

หมายเหตุ กรณีได้เข้าศึกษาจะต้องรับการตรวจร่างกายตามรายการที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยประมาณ 1,170 บาท

5. คุณสมบัติเฉพาะ

    5.1 มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ระดับภูมิภาค ในประเทศ และต่างประเทศ หรือ

    5.2 ได้รับรางวัลในการทำโครงการจิตอาสาหรือทักษะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility skills) ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ หรือ ทั้งแบบรายบุคคล หรือคณะบุคคล

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    6.1 แฟ้มผลงานที่นักเรียนได้รางวัล และ/หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

    6.2 การเขียนแนะนำตนเองและเป้าหมายในการเข้าศึกษา (Statement of purpose)

    6.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (Letter of Recommendation from School) เกี่ยวกับการทำกิจกรรมตาม portfolio โดย ระบุ ชื่อ-สกุล และรับรองการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ/หรือสังคม


แนะนำคณะกายภาพบำบัด