#
คณะสาธารณสุขศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
โทร. 02-640-9850

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สาธารณสุขศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00607010101

จำนวนที่เปิดรับ :

40 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)

วิทย์

คณิต

อังกฤษ

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชา

≥30%

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชา

7 วิชารวมกัน ≥30%

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท

7. ส่งผลการตรวจร่างการและรายงานผลการตรวจ X-ray ในวันสอบสัมภาษณ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 02-640-9850


แนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์