#
คณะสาธารณสุขศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
โทร. 02640 9850 ต่อ 1118

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สาธารณสุขศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00607010101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท

4. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มี (ให้ส่งผลการตรวจร่างกาย)

5. คุณสมบัติเฉพาะ

    5.1 มีจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้ใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่ /รางวัลจากหน่วยงานระดับจังหวัดขึ้นไป

    5.2 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมวิชาการระดับประเทศ เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดในกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับจังหวัดขึ้นไป

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    6.1 ใบประกาศเกียรติคุณ/วุฒิบัตร/โล่ /เอกสารรับรองจากหน่วยงานระดับจังหวัดขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเกี่ยวข้องกับข้อ 5.1 และ 5.2


แนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์