#
คณะพยาบาลศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 02-441 5333 ต่อ 2122, 2123

หลักสูตร :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา :

00609000101

จำนวนที่เปิดรับ :

256 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.75

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

≥20%

≥20%

≥20%

≥20%

≥25%

≥20%

≥20%

รวม 7 วิชารวมกัน ≥30%

6. GAT : ต้องมีผลมาแสดง

7. PAT2 : ต้องมีผลมาแสดง

8. ค่าสอบสัมภาษณ์ 250 บาท

9. ค่าตรวจร่างกาย 450 บาท

10. คุณสมบัติเฉพาะ

    10.1 ไม่เป็นตาบอดสี

    10.2 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

    10.3 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 02-441 5333 ต่อ 2122, 2123


แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะพยาบาลศาสตร์@มหิดล ตอน 2