#
คณะพยาบาลศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 02-441-5333 ต่อ 2122,2123

หลักสูตร :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา :

00609000101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6
2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3. GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ม.4 – 6 รวม 5 ภาค) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของวิชา เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 250 บาท ดำเนินการภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
5. ค่าตรวจร่างกาย 450 บาท ดำเนินการภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี และได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

  6.2 ไม่มีโรคร้ายแรงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. เอกสารที่ต้อง Upload เข้าระบบรับสมัคร และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  7.1 แฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

  7.2 ใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 2

  7.3 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยของวิชา เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3

  7.4 หนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ 6.1

  7.5 ใบรับรองแพทย์ ตามข้อ 6.2

  7.6 ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC/ MU-ELT/ TOEFL/ IELTS (ถ้ามี)

8. การให้ทุน : มีทุนสนับสนุนการศึกษาตามความจำเป็น

9. รายละเอียดอื่นๆ : มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  9.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่นTOEIC-600/ MU-ELT-84 /TOEFL-IBT-64/ IELTS -5.0

  9.2 ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ/ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

  9.3 เคยส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด


แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะพยาบาลศาสตร์@มหิดล ตอน 2