#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
รหัสสาขาวิชา 00615040101

จำนวนที่เปิดรับ :

32 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า ม.6 / ปวช. หรือกำลังศึกษา

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ไม่กำหนด

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ค่าตรวจร่างกาย (ให้ผู้สมัครตรวจร่างกาย และนำใบรับรองแพทย์ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 แผนการศึกษา

   7.1.1 ม.6 แผนวิทย์-คณิต จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

   7.1.2 เทียบเท่า ม.6 ทุกแผนการเรียน จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

   7.1.3 ปวช. ทุกสาขา จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

  7.2 คะแนน GAT ร้อยละ 20 ขึ้นไป

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2