#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
รหัสสาขาวิชา 00615030101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า ม.6 ปวช. หรือกำลังศึกษา

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ไม่กำหนด

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ค่าตรวจร่างกาย (ให้ผู้สมัครตรวจร่างกาย และนำใบรับรองแพทย์ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

7. คุณสมบัติเฉพาะ

    7.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50

    7.2 คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 20%

8. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    8.1 ผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50

    8.2 ทะเบียนบ้านของนักเรียน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2