#
วิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
รหัสสาขาวิชา 00615040101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

หรือกำลังศึกษา

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

หรือทุกแผนการศึกษา

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

4. คุณสมบัติเฉพาะ

  4.1 ม.6 แผนวิทย์-คณิต จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

  4.2 เทียบเท่า ม.6 ทุกแผนการเรียน จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

  4.2 ปวช. ทุกสาขา จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

5. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  5.1 ผลงานการดำเนินโครงการ/โครงงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์

  5.2 หรือ หลักฐานหรือรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรทั้งประสบการณ์ส่วนตัวและครอบครัว

  5.3 หรือ ใบรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากหน่วยงานของรัฐ หรือใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ (ของผู้ปกครอง)


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2