#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
รหัสสาขาวิชา 00615010101

จำนวนที่เปิดรับ :

40 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

- วุฒิอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร ทางสาธารณสุข

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

วิทย์-คณิต

อื่นๆ โปรดระบุ

- ทั้งกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ต้องเรียนแผนการศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.00

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย

5. ค่าตรวจร่างกาย (ให้ผู้สมัครตรวจร่างกายและนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    6.1 เรียงความการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4.

    6.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

    6.3 ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript) และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา)

    6.4 ใบแสดงผลการสอบ GAT (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20)

    6.5 ใบแสดงผลการสอบ PAT2 (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2