#
วิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
รหัสสาขาวิชา 00615030101

จำนวนที่เปิดรับ :

25 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

หรือกำลังศึกษา

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

หรือทุกแผนการศึกษา

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    4.1 ผลงานการดำเนินโครงการ/โครงงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ

    4.2 หรือ หลักฐานหรือรูปถ่ายสถานประกอบการของครอบครัว


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2

ศศ.บ. สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม