#
คณะเทคนิคการแพทย์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 02-441-4371 ต่อ 2806

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

รังสีเทคนิค
รหัสสาขาวิชา 00606020101

จำนวนที่เปิดรับ :

36 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥2.75

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)

วิทย์

คณิต

อังกฤษ

≥2.75

≥2.75

≥2.75

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥35%

≥35%

≥35%

≥35%

≥35%

≥35%

≥35%

เชื่อ≥50

7. PAT : PAT2 ประกอบการสัมภาษณ์

8. ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท

9. ค่าตรวจร่างกาย 550 บาท

10. 10. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    10.1 ผลสอบ PAT1 และ PAT2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์

    10.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TOFEL ประกอบการสอบสัมภาษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 02-441-4371 ต่อ 2806


แนะนำคณะเทคนิคการแพทย์