#
คณะศิลปศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะศิลปศาสตร์
โทร. 02-441-4401-8 ต่อ 1102

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ภาษาอังกฤษ

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการรับนักศึกษาพิการ
รหัสสาขาวิชา 00615010101

จำนวนที่เปิดรับ :

2 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ปวช.

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : วิชาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม แต่ละวิชา ≥3.00

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

อังกฤษ

ไทย

สังคม

*** ผลสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญรายวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 60% และคะแนนรวม 3 วิชา ≥ 60%

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 เป็นผู้พิการทางร่างกาย/สุขภาพ ที่สามารถช่วยตนเองได้ ควบคุมตนเองได้ และมีทักษะทางการเรียนรู้ สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

9. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล.pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมี ตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  9.5 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ (แบบฟอร์มของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร)

  9.6 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะศิลปศาสตร์
โทร. 02-441-4401-8 ต่อ 1102


แนะนำคณะศิลปศาสตร์