#
คณะศิลปศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะศิลปศาสตร์
โทร. 02441 4401 ต่อ 1102

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ภาษาไทย
รหัสสาขาวิชา 00615020101

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา

ปวช.

ปวส.

ม.6

เทียบเท่า ม.6

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์-คณิต

อื่นๆ โปรดระบุ

-

ทุกแผนการศึกษา

3. GPAX: ≥ 3.00

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท / ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี

6. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มี

7. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น
ไม่มี

8. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

    8.1 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย อย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดการพูดสุนทรพจน์ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดหรือแข่งขันในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับ ในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือ ความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยโดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

9. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี

10. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี


แนะนำคณะศิลปศาสตร์