#
คณะศิลปศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะศิลปศาสตร์
โทร. 02441 4401-8 ต่อ 1102

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ภาษาอังกฤษ
รหัสสาขาวิชา 00615010101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์-คณิต

อื่นๆ โปรดระบุ

-

ทุกแผนการศึกษา

3. GPAX: ≥ 3.00

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥ 3.00

≥ 2.00

≥ 2.00

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท / ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี

6. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มี

7. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น
ไม่มี

8. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

  8.1 นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL (iBT) 80 คะแนนขึ้นไป

  8.2 นักศึกษาจะต้องได้ผลคะแนนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาทางสังคมศึกษาทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่าเกรด 2 เช่น วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เป็นต้น

  8.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อนี้

   (1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือ ความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 2 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดการพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวด คัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

   (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ≥3.50 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดการพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวด คัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

   (3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ≥3.00 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน เช่น โครงการ AFS หรือโครงการอื่นๆ หรือโครงการที่จัดขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์

9. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี

10. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี


แนะนำคณะศิลปศาสตร์