#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947

หลักสูตร :

บัญชีบัณฑิต

จำนวนที่เปิดรับ :

47 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.75

4. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

≥ 35

≥ 35

ไม่กำหนด

4 วิชารวมกัน ≥ 30

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาล

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2