#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
รหัสสาขาวิชา 00614060101

จำนวนที่เปิดรับ :

39 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทย์

คณิต

ภาษาอังกฤษ

≥ 2.50

≥ 2.50

≥2.50

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

เคมี

ฟิสิกส์

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

ไม่กำหนด

6 วิชารวมกัน ≥ 25

6. PAT 3 : ≥25%

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

8. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาล

9. คุณสมบัติเฉพาะ

    9.1 ผู้สมัครต้องไม่เป็นตาบอดสีและโรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ

10. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    10.1 เอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์การทำกิจกรรมต่างๆ หรือประกาศนียบัตรการทำกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2