#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947

หลักสูตร :

บริหารธุรกิจบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 00614050101

จำนวนที่เปิดรับ :

31 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (%) : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

≥ 20

≥ 25

ไม่กำหนด

4 วิชา รวมกัน ≥ 30

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

7. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาล

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2