#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ธรณีศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00614040101

จำนวนที่เปิดรับ :

26 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (%) : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

หรือ คะแนนรวม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ≥30

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ : 200 บาท (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

7. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาล

8. คุณสมบัติเฉพาะ

    8.1 ต้องไม่เป็นตาบอดสีและโรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058 ต่อ 2104 / 086 377 9947


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2