ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รอบที่ 1 : Portfolio

ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 : Portfolio

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3. คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

4. คณะวิทยาศาตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

6. คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

7. คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

9. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

    - ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ไม่มีผู้สมัคร)

10. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

12. วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

13. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

14. วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

15. วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

16. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)