#
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-2441-0909

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
รหัสสาขาวิชา 00618010101

จำนวนที่เปิดรับ :

50 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : วิทย์ คณิต อังกฤษ แต่ละวิชา ≥2.50

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

-

-

-

≥20

≥30

-

-

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

  6.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

7. การให้ทุน (ถ้ามี)

  7.1 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s list

  7.2 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence

  7.3 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1

  7.4 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2

  7.5 ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT

  7.6 ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0-2441-0909


แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร