#
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 02-441-0909

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
รหัสสาขาวิชา 00618010101

จำนวนที่เปิดรับ :

50 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

ศิลป์คำนวณ

3. คุณสมบัติเฉพาะ

  3.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

  3.2 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์

  3.3 หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

  3.4 หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  4.1 Portfolio

  4.2 ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต

  4.3 จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือพูดประกอบสไลด์ได้

5. การให้ทุน

  5.1 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s list

  5.2 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence

  5.3 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1

  5.4 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2

  5.5 ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT

  5.6 ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก


แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร