#
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 02 441 5000 ต่อ 1108 e-mail : ratree.tha@mahidol.ac.th

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่เปิดรับ :

100 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์ – คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.75

4. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % ) : คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย และสังคม 7 วิชารวมกัน ≥ 35%

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

6. คุณสมบัติเฉพาะ : ไม่เป็นตาบอดสีตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 02 441 5000 ต่อ 1108 e-mail : ratree.tha@mahidol.ac.th


แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์