#
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 02-441-5000 ต่อ 1108

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา 00611000101

จำนวนที่เปิดรับ :

2 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

-

-

หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต
2. คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต
3. ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต

3. โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ≥ 3.75

4. เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิต อังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระฯ ≥ 3.75 และกลุ่มสาระฯ ไทย และสังคม แต่ละกลุ่มสาระฯ ≥ 3.0

5. ค่าธรรมเนียมในการสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 ไม่เป็นตาบอดสี ร่างกายและสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น

  6.2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติและได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ

7. เอกสารที่ต้อง Upload เข้าระบบรับสมัคร และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  7.1 Education Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 )

  7.2 Official Transcript

  7.3 English Score (Standard Test) TOEFL, IELTS, TOEIC or Relevant National or International English Test

  7.4 Letters of Recommendation from high – school teacher in science subject area and academic advisor

  7.5 เอกสารรับรองทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ตามข้อ 6.1

  7.6 ใบประกาศเกียรติคุณตามข้อ 6.2


แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์