#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028,6029,6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รหัสสาขาวิชา 00613080101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

อื่นๆ โปรดระบุ

หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. GPAX : ≥ 3.25 (5 ภาคการศึกษา)

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ :

คณิต

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

≥ 3.25

≥ 3.25

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.25

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. การสอบสัมภาษณ์ : นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ

  7.2 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

  7.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

  7.4 ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้

   - TOEFL : Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ Internet Based ที่ระดับคะแนน ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ

   - IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรือ

   - MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรือ

   - SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

  8.2 เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

  8.3 Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 3 ฉบับ

  8.4 ใบรับรองผลการศึกษา ตามข้อ 3

  8.5 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัครฯ)

  8.6 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ)

9. การให้ทุน

  9.1 การให้ Scholarship พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความประพฤติ


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2