#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมโยธา
รหัสสาขาวิชา : 00613070101

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต รวมทั้ง International High School แผนการศึกษา วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ไม่กำหนด

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)

คณิต

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

≥3.00

≥3.00

เฉพาะฟิสิกส์ ≥3.00 และ เคมี ≥3.00

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

อังกฤษ

ฟิสิกส์

เคมี

เกณฑ์รวม

≥30

≥30

≥30

≥30

4 วิชา รวมกัน ≥30

6. PAT3 : ≥30%

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

8. เกณฑ์การสัมภาษณ์ มีคะแนนสัมภาษณ์

1

บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร

ร้อยละ 40

2

ทัศนคติทั่วไปและต่อวิชาชีพ

ร้อยละ 30

3

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ร้อยละ 30

9. ตรวจร่างกาย : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

10. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    10.1 หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละวิชาที่กำหนด

    10.2 แฟ้มสะสมผลงานเป็นหลักฐาน Portfolio (ถ้ามี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2